• 28/05/2020

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn số 2821/UBND-KTN ngày 26/5/2020, yêu cầu các cơ quan, ban ngành liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025.


  • 05/05/2020

UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 1328/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2030.


  • 24/03/2020

Ngày 12/3, UBND tỉnh Trà Vinh có văn bản số 1761/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh, với nhiều chỉ tiêu quan trọng.


  • 13/03/2020

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn số 2820/UBND-CN ngày 11/3/2020 về việc thực hiện chương trình điều tiết phụ tải (DR) và tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh năm 2020.


  • 13/03/2020

Sở Công Thương Hải Phòng vừa ban hành văn bản số 442/SCT-NL ngày 3/3/2020 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2020.


  • 10/01/2020

UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 6/1/2020 ban hành kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 – 2030.


  • 24/06/2019

Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản số 4760/UBND-CN về việc đầu tư xây dựng dự án điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh.


  • 22/04/2019

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND (ngày 8/4/2019) về việc thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn thành phố năm 2019.


  • 23/11/2017

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc phát triển năng lượng sạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.


  • 22/11/2017

Ngày 20/11/2017, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND về tăng cường tiết kiệm điện.