• 07/07/2020

Ngày 25/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có công văn số 5422/UBND-CT đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan tăng cường thực hiện việc quản lý đầu tư các dự án nguồn điện năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.


  • 07/07/2020

Ngày 23/6, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.


  • 03/07/2020

Ngày 26/6/2020, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2020 - 2025.


  • 02/07/2020

Ngày 19/6/2020, UBND tỉnh Quảng Bình có văn bản số 1056/UBND-KT về việc tăng cường tiết kiệm điện (TKĐ) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.


  • 17/06/2020

Ngày 15/6/2020, UBND tỉnh Đồng Tháp có công văn số 400/UBND-KT gửi các cơ quan, ban ngành liên quan về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.


  • 15/06/2020

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa mới đây đã ban hành văn bản 857/SCT-QLNL đề nghị các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai...


  • 09/06/2020

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành công văn số 2389/UBND-CN, ngày 2/6/2020, về việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025.


  • 08/06/2020

Ngày 25/5/2020, UBND Thành phố Hải Phòng đã ban hành văn bản số 1403/UBND-GT về việc triển khai Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm thực hiện phát triển điện mặt trời trên địa bàn thành phố.


  • 28/05/2020

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn số 2821/UBND-KTN ngày 26/5/2020, yêu cầu các cơ quan, ban ngành liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025.


  • 05/05/2020

UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 1328/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2030.