Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Hành động 365 ngày
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
.
CPCCREB: Tập trung nguồn lực cho Dự án Nhà máy điện mặt trời Điện lực miền Trung

CPCCREB: Tập trung nguồn lực cho Dự án Nhà máy điện mặt trời Điện lực miền Trung

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Ban QLDA Điện nông thôn miền Trung (CPCCREB) tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo; áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành nhằm nâng cao toàn diện chất lượng công việc, đặc biệt là phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng dự án Nhà máy điện mặt trời Điện lực miền Trung. Dưới đây là trao đổi của ông Nguyễn Thanh Đạt - Giám đốc CPCCREB về tiến trình triển khai dự án trọng điểm này.