Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Hành động 365 ngày
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
.
EVN đưa ra nhiều nhóm giải pháp tiết kiệm điện trong giai đoạn 2016 – 2020

EVN đưa ra nhiều nhóm giải pháp tiết kiệm điện trong giai đoạn 2016 – 2020

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa tổ chức họp triển khai chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2016 – 2020, nhằm thực hiện các chỉ đạo của Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng như tuyên truyền, nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.